Wilt u financiële steun geven aan hospice de Regenboog of meer informatie ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen persoonlijk contact met u op.

U kunt ons ook bellen: 040-214 01 00 of mailen: info@vriendenhospicederegenboog.nl.

* Ja, ik wil graag contact over financiële steun aan het hospice.

Naam
*

Organisatie

Adres

Postcode en Plaats

E-mailadres
*

Telefoonnummer

"Alles wat ik hier doe, probeer ik te doen met alerte aandacht"

“Toen ik goed en wel met vroegpensioen was trof ik op een foto-expositie een oude bekende van mijn vroegere werk op school, die als verpleegkundige in het hospice werkt.” ‘Is dat niks voor jou Cees, vrijwilligerswerk in het hospice?’   Om te kunnen voldoen aan de nieuwe publicatieplichtrichtlijnen per 1 januari 2014, treft u hieronder informatie aan over de volgende onderwerpen:

 1. Bestuurssamenstelling
 2. Jaarverslag 2012
 3. Financiële verantwoording
 4. Beleidsplan

Ad 1. Bestuurssamenstelling Het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice de Regenboog wordt gevormd door de heer N. Lintermans (voorzitter),  Mevr. T. Verhoeven (secretaris) en de heer O. Akkermans (penningmeester)   Ad 2. Jaarverslag 2012 Het jaar 2012 heeft voor de Stichting Vrienden van Hospice de Regenboog in het teken gestaan van het leggen van een stevig fundament onder onze toekomstige stichtingsactiviteiten. Dat is onder meer tot uitdrukking gekomen in het maken van een Beleidsplan en een Huishoudelijk rendement, alsmede in het actualiseren van de statuten van de stichting. De doelstelling van de stichting luidt nu als volgt: 1.      het verwerven van fondsen ter ondersteuning van terminale patiëntenzorg, daar waar vanuit overheidswege geen of onvoldoende financiering plaatsvindt, met name doch niet uitsluitend voor Stichting Hospice De Regenboog,  echter wel voor een andere aan Stichting Sint Annaklooster gelieerde instelling; 2.      het ondersteunen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van palliatieve terminale zorg- en dienstverlening, met name doch niet uitsluitend vanuit Stichting Hospice de Regenboog en Stichting Sint Annaklooster; 3.      het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.   Naast deze structuuraanpassingen is er in 2012 ook een aantal constructieve gesprekken gevoerd tussen de bestuursleden van de vrienden-stichting en diverse vertegenwoordigers van het Hospice de Regenboog cq. Stichting Sint Annaklooster. Daardoor is er meer duidelijkheid gekomen in de wederzijdse verwachtingen alsmede in de behoeften van Hospice De Regenboog en zijn de onderlinge communicatielijnen verstevigd. Mede als gevolg daarvan zijn er in 2012 toezeggingen gedaan met betrekking tot aanvragen voor inventaris, huisraad en aankleding van het Hospice en zijn er financiële bijdragen geleverd aan diverse activiteiten van het Hospice.   Eind 2012 ontstond er een vacature voor de functie van de direct-verantwoordelijke persoon voor het Hospice. Als gevolg daarvan hebben de contacten tussen het Hospice en de vrienden-stichting noodgedwongen op een laag pitje gestaan. Wij zijn verheugd, dat inmiddels weer is voorzien in de betreffende vacature, zodat we de draad weer hebben kunnen oppikken.   De sponsoring door de vrienden-stichting wordt voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door giften en legaten van derden aan de vrienden-stichting. Veelal gaat het daarbij om mensen, die dankbaar zijn voor de zorg en de begeleiding, die het Hospice hen of hun dierbaren heeft kunnen bieden. Zij hebben hun erkentelijkheid hiervoor laten blijken door middel van schenkingen of legaten aan de vrienden-stichting. Deze kan met deze middelen dan weer voorzien in de bovengenoemde stichtingsdoelstellingen. Graag wil het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice de Regenboog langs deze weg nog eens haar dankbaarheid uitspreken voor de ontvangen gulle giften.   Voor de komende periode vertrouwt het bestuur van de vrienden-stichting erop, dat de opgaande lijn verder doorgetrokken kan worden ten dienste van alle betrokkenen van het Hospice.   Met vriendelijke groet,   Het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice de Regenboog.   Ad 3. Financiële verantwoording: Het balanstotaal van Stichting Vrienden van Hospice de Regenboog komt afgerond uit op EUR 108 duizend en bestaat aan de actiefzijde nagenoeg alleen uit creditgelden en aan de passiefzijde hoofdzakelijk uit eigen vermogen en toegezegde giften, die nog niet waren uitbetaald per ultimo 2012. Uit de resultatenrekening van de stichting blijkt, dat de Stichting in 2012 afgerond EUR 27 duizend aan giften ontvangen heeft. Inkomsten bestonden daarnaast uit rente-inkomsten. Uitgaven bestonden hoofdzakelijk uit toezeggingen (afgerond EUR 10 duizend) van sponsoraanvragen en kosten voor de administratie, de notaris alsmede voor de ontwikkeling van de website van de stichting. Bij de resultatenrekening resteerde over 2012 een overschot ad afgerond EUR 13 duizend, dat is toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting.   Ad 4. Beleidsplan Stichting Vrienden van Hospice De Regenboog   Inleiding De Stichting Vrienden van Hospice De Regenboog, gasthuis voor palliatieve terminale zorg (verder te noemen ‘de stichting’) is opgericht op 12 augustus 2003 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het RISN-nummer 17158317.  In 2012 is het bestuur van de stichting (verder te noemen ‘het bestuur’) in vernieuwde samenstelling gestart met het reactiveren en het verder professionaliseren van de stichting. Een beleidsplan en huishoudelijk reglement maakt onderdeel uit van deze professionalisering.   Strategie Het bestuur hanteert bij al haar handelingen en activiteiten de in de statuten vastgelegde voorschriften en afspraken als uitgangspunt.   Uit artikel 2 van de statuten blijkt de doelstelling van de stichting: De stichting heeft ten doel:

 1. het verwerven van fondsen ter ondersteuning van terminale patiëntenzorg, daar waar vanuit overheidswege geen of onvoldoende financiering plaats vindt, met name doch niet uitsluitend voor de Stichting Hospice De Regenboog, dan wel voor andere locaties en/of afdelingen waar Stichting St. Annaklooster zorg en/of diensten verleent;
 2. het ondersteunen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van palliatieve terminale zorg- en dienstverlening, met name doch niet uitsluitend vanuit Stichting Hospice De Regenboog en Stichting St. Annaklooster;
 3. het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen. Kenmerk van een stichting is, dat deze geen winstoogmerk heeft. Dit blijkt ook uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft derhalve niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling. Zoals blijkt uit artikel 13 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling. De doelstelling van de stichting is in zich een beleidsplan, dat op eigen titel en indien mogelijk in samenwerking met derden zal worden gerealiseerd, maar op hierna te noemen onderwerpen verduidelijking/invulling behoeft.   Te verrichten werkzaamheden De stichting verricht de volgende werkzaamheden:

 1. de stichting behandelt verzoeken van betrokken partijen en beoordeelt of het betreffende verzoek past binnen de doelstelling van de stichting, de vereisten hiervoor zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement;
 2. de stichting initieert eigen initiatieven en bespreekt deze met betrokkenen;
 3. Het bestuur toetst alle verzoeken die de stichting bereiken om te bepalen of deze bijdragen aan de doelstelling van de stichting zoals verwoord in artikel 2 van de statuten.

  Vermogen en inkomsten Artikel 3 van de statuten bepaalt, dat de middelen die de stichting nodig heeft om haar doelstelling te verwezenlijken, aangetrokken worden door middel van sponsoring, subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verkrijgingen en baten. De stichting beschikt over een stabiel vermogen. Voor de komende jaren wordt geen substantiële stijging van dit vermogen verwacht, tenzij van derden een bijdrage in de vorm van een schenking of sponsoring wordt verkregen. Het verwerven van aanvullend  vermogen is geen doel op zich en zal gekoppeld worden aan de aanvragen door sponsoring. Langjarige sponsoraanvragen zullen alleen toegekend worden, wanneer daarvoor een (externe) sponsor (bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven of via een Goede Doelen instelling) wordt verworven.   Rendement vermogen en besteding Het vermogen van de stichting wordt beheerd door plaatsing op een bancaire rekening. Het bestuur heeft besloten om met de haar toevertrouwde middelen geen rendement te maken door de middelen in de vorm van beleggingen/investeringen aan te wenden. De beheerskosten zijn enkel de kosten voor het aanhouden van de bancaire rekeningen en de accountantskosten. Tenminste 90% van de inkomsten wordt besteed aan het statutaire doel van de stichting. Op het vermogen van de stichting wordt nauwelijks tot geen rendement gemaakt gezien de huidige rentevergoeding op betaalrekeningen bij Nederlandse bancaire instellingen. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform haar doelstelling in de komende periode aan de volgende projecten:

 1. sta op stoelen ten behoeve van het hospice
 2. bijdrage aan de binnentuin en het terras van het hospice
 3. Overige sponsorvezoeken.

Op grond van artikel 7 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het zijn eigen vermogen.   Financiering activiteiten Het bestuur gaat zich inspannen om en verwacht uit jaarlijkse donaties van begunstigers, die het doel van de stichting een warm hart toedragen, de activiteiten van de stichting in het betreffende jaar te kunnen financieren.   Bestuurskosten De bestuurders leveren conform artikel 4 van de statuten arbeid en vlijt om niet; de gemaakte “out of pocket”-kosten in de uitoefening van de bestuursfunctie kunnen in beginsel worden gedeclareerd, mits niet bovenmatig en, afwijkend van de statuten, indien het bestuur daarmee voorafgaand aan het maken van de kosten heeft ingestemd. De stichting heeft geen personeel in dienst.   Administratieve organisatie De administratie van de stichting wordt de stichting ontlast door de afdeling administratie van Klooster Terhaghe. De jaarstelling van de stichting wordt opgesteld door Zorgloods. Publicatieplicht De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van haar website www.vriendenhospicederegenboog.nl.   Aldus vastgesteld en ondertekend in de bestuursvergadering op 11 december 2013